Wypowiedzenie a zwolnienie lekarskie
Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Następnego dnia przyniósł zwolnienie lekarskie wystawione począwszy od dnia poprzedniego, tzn. dnia, w którym doręczono mu wypowiedzenie. Czy w związku z przepisem zakazującym wypowiadania umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego wypowiedzenie doręczone pracownikowi jest nieskuteczne?

W sytuacji opisanej w liście wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne i wywołuje zamierzone skutki prawne.

Art. 41 kp stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zacytowany przepis wprowadza zakaz wypowiadania umowy o pracę w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, a nie w okresie jego niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Innymi słowy, aby objąć pracownika ochroną przewidzianą w art. 41 kp konieczne jest spełnienie przesłanki w postaci faktycznej nieobecności pracownika w pracy. Ponieważ w analizowanej sytuacji pracownik był w dniu, w którym doręczono mu wypowiedzenie w pracy i świadczył pracę na rzecz pracodawcy, nie można więc przyjąć, że wymagany przez art. 41 kp warunek nieobecności w pracy został spełniony. Każdy przypadek należy oczywiście analizować indywidualnie.

Przykład
Jeżeli pracownik przyszedł do pracy tylko po to, aby doręczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy przyjmuje się, że jest on objęty ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę z art. 41 kp.

Warto przytoczyć również tezę z zachowującej aktualność uchwały Izby Administracji, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 11 marca 1993 r. (sygn. akt I PZP 68/92; OSNC 1993/9/140), w której stwierdzono, iż (...) Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 kp (...).

Podstawa prawna:
  • Art. 41 Kodeksu pracy.


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.