Dwie wypłaty: KUP i kwota zmniejszająca podatek
Pracodawca ma obowiązek (jako płatnik) obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy pracowników, zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 ustawy o PDOF.

W myśl tych przepisów, w celu ustalenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, od uzyskanych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, odlicza się m.in. zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które wynoszą miesięcznie: 111,25 zł - jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, bądź 139,06 zł - jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Należy zauważyć, że wspomniane wyżej miesięczne koszty uzyskania przychodów zostały określone w art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o PDOF, w formie zryczałtowanej, jako stałe kwoty, których wysokość jest niezależna zarówno od ilości wypłat, które w danym miesiącu otrzymał pracownik z tytułu jednego stosunku pracy, jak również od wymiaru czasu jego pracy i ilości dni przepracowanych w danym miesiącu.

Również kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy ustawodawca określił w stałej wysokości miesięcznej. W myśl bowiem art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył oświadczenie PIT-2, to zaliczkę obliczoną od dochodu pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (tj. o kwotę, która wynosi miesięcznie 46,33 zł). Oznacza to, że kwotę zmniejszającą podatek można odliczyć w skali miesiąca tylko w pojedynczej wysokości.

Jeżeli zatem w grudniu 2010 r. pracownik otrzymał dwie wypłaty wynagrodzenia (za pracę w listopadzie oraz za pracę w grudniu), to wypłaty te stanowią jego przychód ze stosunku pracy, który uzyskał on w ciągu jednego miesiąca. W konsekwencji, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, pracodawca (jako płatnik) może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu oraz jedną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek.

W takiej sytuacji, w celu prawidłowego obliczenia zaliczki na podatek dochodowy i składek do ZUS, drugą wypłatę wynagrodzenia w danym miesiącu, pracodawca (tj. płatnik) powinien rozliczać w rachunku narastającym, czyli łącznie z wypłatą wynagrodzenia, której dokonał wcześniej w tym samym miesiącu.

Ponadto przypominamy, że sporządzając informację PIT-11 za 2010 r., pracodawca ma obowiązek wykazać koszty uzyskania przychodów, które faktycznie uwzględnił przy poborze zaliczek na podatek dochodowy pracownika (wynika to z objaśnień do formularza PIT-11).

Natomiast pracownik w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 (bądź pracodawca w rocznym obliczeniu podatku PIT-40) ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów za wszystkie miesiące, w których pracownik świadczył pracę.

Przykład
Pan Jan był zatrudniony w firmie "ABC" na podstawie umowy o pracę od 1 września 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym w firmie "ABC", wypłatę wynagrodzenia pan Jan otrzymał: 8 października za pracę we wrześniu, 10 listopada za pracę w październiku, 10 grudnia za pracę w listopadzie.

Ponadto, 30 grudnia pan Jan otrzymał wypłatę wynagrodzenia za pracę w grudniu.
W przedstawionej sytuacji:
1) firma "ABC" (tj. płatnik):
  • przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2010 r. powinna odliczyć przysługujące panu Janowi miesięczne koszty uzyskania przychodu oraz miesięczną kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek tylko w pojedynczej wysokości,
  • w informacji PIT-11 powinna wykazać koszty uzyskania przychodów, które faktycznie uwzględniła przy poborze zaliczek na podatek dochodowy pana Jana, tj. koszty uzyskania przychodów za trzy miesiące (październik, listopad i grudzień), w których wypłacono mu przychody ze stosunku pracy,
2) pan Jan (tj. podatnik) w swoim zeznaniu podatkowym za 2010 r. (PIT-37 lub PIT-36) powinien:
  • uwzględnić koszty uzyskania przychodów za cztery miesiące, w których świadczył pracę na rzecz firmy "ABC" (czyli za wrzesień, październik, listopad i grudzień),
  • przy obliczaniu podatku dochodowego za 2010 r. odliczyć całą kwotę zmniejszającą podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 556,02 zł.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.