Główny księgowy: prawa i obowiązki
Przepisy nie określają kompleksowo statusu pracowniczego głównego księgowego w spółce akcyjnej i u innych przedsiębiorców ani też praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia na takim stanowisku. O jego pozycji w firmie jako pracownika decyduje zatem umowa o pracę i inne akty, które konkretyzują wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, np. zakres czynności na danym stanowisku pracy czy przyjęte procedury postępowania i załatwiania określonych spraw.

Często główny księgowy odpowiada w zakładzie za kontrolę przestrzegania ustalonego przez zarząd lub inny właściwy organ spółki planu finansowego, kontrasygnując lub parafując decyzje finansowe przełożonego. W takiej sytuacji zarząd spółki może go wyposażyć w skuteczne narzędzia realizacji takich zadań, np. w prawo odmowy parafowania czy kontrasygnowania decyzji mogących naruszyć plan finansowy spółki i poinformowania o tym zwierzchnika wyższego szczebla, np. zarządu.

Takie pozwolenie wolno uregulować w jego umowie o pracę, zakresie obowiązków albo w akcie regulującym procedurę postępowania w zakładzie. Nie ma to nic wspólnego z dwuznacznym etycznie donosicielstwem i jest w pełni usprawiedliwionym oczekiwaniem wobec osób zajmujących tak eksponowaną posadę. Oczekiwanie, że główny księgowy przeciwstawi się poleceniu przełożonego zobowiązującego do działań niezgodnych z prawem lub interesami pracodawcy, jest tym bardziej uzasadnione, im pozycja zawodowa i służbowa w hierarchii firmy jest wyższa.